Regulamin klubu

Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z kortów tenisowych oraz infrastruktury klubowej możliwe jest wyłącznie w godzinach otwarcia KT Atol Legionowo.
 2. Gracze korzystając z infrastruktury klubowej oświadczają, że zapoznali się z regulaminem klubowym dostępnym do wglądu w recepcji klubu lub na stronie internetowej
 3. Wejście do części sportowej możliwe jest wyłącznie w dostosowanym do tego obuwiu, w kompletnym i estetycznym stroju. (Obuwie przeznaczone do gry w tenisa na kortach ziemnych oraz trawiastych).
 4. Klub zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na kort osób posiadających nieodpowiednie obuwie bez konieczności zwrotu opłaty za kort.
 5. Do prowadzenia zajęć sportowych na terenie KT Atol Legionowo upoważnieni są jedynie zatrudnieni w klubie trenerzy i instruktorzy. W przypadku jeżeli pracownik klubu stwierdzi, że osoba przebywająca na terenie klubu jest instruktorem/trenerem nie zatrudnionym w klubie i / lub prowadzi trening ma prawo odmówić kolejnej rezerwacji lub w ostateczności wyprosić tą osobę z terenu obiektu bez konieczności zwrotu opłaty za kort.
 6. Na terenie kortów tenisowych i strefach sportowych obowiązuje całkowity zakaz spożywania posiłków oraz spożywania alkoholu.
 7. Na terenie całego klubu  obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów.
 8. Pracownicy KT Atol Legionowo zastrzegają sobie prawo do wyproszenia klienta, który zachowuje się niekulturalnie lub nie przestrzega zasad regulaminu.

Zasady płatności i rezerwacji

 1. Rok kalendarzowy podzielony jest na sezon letni – wrzesień, maj, czerwiec oraz zimowy – październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień.
 2. Karnet min. 10h płatny z góry obejmuje wykorzystanie tych godzin w dowolne dni i godziny. Jednak nie gwarantuje stałych rezerwacji.
 3. Wykupienie abonamentu min. 20h określa rezerwację kortu 1xw tyg. o określonej godzinie i dniu tygodnia. Płatny z góry.
 4. Abonament roczny płatny w 2 ratach. Pierwsza rata w momencie rezerwacji, druga do 10.01 roku następnego rozliczany od daty rezerwacji.
 5. Jednostką rozliczeniową jest godzina zegarowa.
 6. Gracze zobowiązani są do regulowania płatności przed wejściem na korty.
 7. Gracze dokonujący rezerwacji zobowiązani są do podania danych kontaktowych: imię, nazwisko, numer telefonu.
 8. Opłaty za korzystanie z infrastruktury sportowej mogą być dokonywane w recepcji gotówką lub kartą, przelewem na konto klubu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 9. Niestawienie się na zarezerwowaną godzinę odbiera graczowi możliwość dokonywania rezerwacji bez wcześniejszego opłacenia należności.
 10. Zakupione pakiety trenerskie, abonamenty zarówno tenisowe są ważne 20 tygodni od daty zakupu, chyba, że termin jest inaczej zakreślony . Po przekroczeniu tego terminu niewykorzystane fundusze nie zostają zwrócone. W przypadku choroby lub kontuzji istnieje możliwość przekazania abonamentu/pakietu do wykorzystania osobie trzeciej. Za niewykorzystany karnet lub abonament klub zwraca pieniądze licząc odbyte zajęcia po cenie detalicznej.
 11. Rezygnacje z rezerwacji przyjmowane są do 24h przed zaplanowaną grą. Dokonanej opłaty można wykorzystać poprzez rezerwację innej godziny.
 12. Odwołać rezerwacje można wyłącznie drogą elektroniczną na e-mail: atol.legionowo@gmail.com, telefonicznie lub osobiście w klubie.
 13. W przypadku choroby uczestnika zajęć indywidualnych lub nieobecności spowodowanej wypadkiem losowym, koszty zajęć nie są zwracane. Dopuszcza się jednak możliwość przełożenia zajęć na inny dzień w terminie w przypadku powiadomienia 24h przed zaplanowanymi zajęciami.

Postanowienia końcowe

 1. KT Atol Legionowo nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie klubu oraz za rzeczy pozostawione bez opieki.
 2. Gracze korzystają z infrastruktury na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 3. KT Atol Legionowo nie odpowiada za urazy i kontuzje powstałe wskutek złego korzystanie z kortów oraz nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 4. W przypadku uszkodzenia wypożyczonego sprzętu Gracz jest zobowiązany do zapłaty 50% ceny detalicznej danego sprzętu.
 5. KT Atol Legionowo zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji kortów z powodu rozgrywanych turniejów, imprez sportowych lub konserwacji obiektu. Klienci zostaną poinformowani o tym z wyprzedzeniem telefonicznie, drogą mailową lub poprzez informację na tablicy klubowej na co najmniej 48h.
 6. Każdy gość klubu wypełniając formularz na stronie internetowej, ankietę lub podając swoje dane w recepcji klubu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych dla potrzeb marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez firmę Atol Legionowo Wojciech Borucki, ul.Szkolna 57, 05-140 Jadwisin oraz wybranych partnerów klubu (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883). Każdy gość ma dostęp do swoich danych oraz możliwość ich zmiany lub też wykreślenie z bazy kontaktów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Klub Tenisowy Atol Legionowo jest uprawniony do rejestrowania zajęć w formie zdjęć i filmów wideo i umieszczania ich na swoich stronach internetowych oraz w materiach promocyjnych w celach promocyjnych. Osoby biorące udział w zajęciach indywidualnych i/lub grupowych, które nie wyrażają zgody na wykorzystywanie zdjęć i zapisów wideo ze swoim udziałem, proszone są o poinformowanie o tym trenera prowadzącego zajęcia. Brak oświadczenia oznacza wyrażanie zgody na rejestrowanie zajęć przez Atol Legionowo Wojciech Borucki i umieszczanie ich na stronach internetowych, będących w jego posiadaniu, w celach promocyjnych.
 8. Wszelkie skargi, uwagi oraz wnioski prosimy zgłaszać obsłudze obiektu lub w recepcji.